ABC - Proměnění Páně (Karel Bříza)

From ChoralWiki
Revision as of 21:11, 8 May 2021 by BarryJ (talk | contribs) (Text replacement - "\{\{Composer\|K(.*)\}\} \{\{Arranger\|Vojtěch Ulrich\}\} " to "{{Composer|K$1}} {{Lyricist|}} ")
Jump to navigation Jump to search
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
Icon_pdf.gif Pdf
Icon_mp3.gif Mp3
File details.gif File details
Question.gif Help
  • (Posted 2020-03-16)  CPDL #57532:     
Editor: Vojtěch Ulrich (submitted 2020-03-16).   Score information: A4, 1 page, 21 kB   Copyright: CPDL
Edition notes: Arranged by Vojtěch Ulrich.

General Information

Title: ABC - Proměnění Páně

Composer: Karel Bříza
Lyricist:

Number of voices: 1v   Voicings: S or T

Genre: SacredResponsory

Language: Czech
Instruments: Organ

First published: 1974
Description: 

External websites:

Original text and translations

Czech.png Czech text

Odp.: Hospodin kraluje, je povznesen nad celou zemí.
 Hospodin kraluje, ať zajásá země,
- ať se radují četné ostrovy!
- Mrak a temnota ho obklopují,
- spravedlnost a právo jsou základem jeho trůnu.
Odp.
 Jako vosk se taví hory před Hospodinem,
- před vladařem celé země.
- Nebesa hlásají jeho spravedlnost
- a všechny národy vidí jeho slávu.
Odp.
 Neboť ty, Hospodine, jsi povznesen nad celou zemí,
- svrchovaně vynikáš nade všemi bohy.
Odp.