User:Billy Lwong/Life

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search
Cuộc đời
Sinh: {{{sinh}}} Mất: {{{mat}}}
Tiểu sử: {{{tieusu}}}


Cách dùng tiêu bản

Để trình bày bảng chi tiết về một tác giả Hãy dùng đoạn mã dưới đây


{{User:Billy Lwong/Life
|sinh= xx xx xxxx
|mat= xx xx xxxx
|tieusu= abc...
}}

Kết quả

Cuộc đời
Sinh: xx xx xxxx Mất: xx xx xxxx
Tiểu sử: abc...