Ainglean chuala sinn gu h-àrd (Traditional)

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
Icon_pdf.gif Pdf
Icon_snd.gif Midi
MusicXML.png MusicXML
Sibelius.png Sibelius
File details.gif File details
Question.gif Help
  • (Posted 2009-11-06)  CPDL #20360:        (Sibelius 5)
Editor: Aindrias Hiort (submitted 2009-10-18).   Score information: Letter, 1 page, 40 kB   Copyright: CPDL
Edition notes: Scottish Gaelic words and music (sans harmony-you can add that as you wish) to "Angels We Have Heard on High". I believe this was originally a French Christmas Carol.

General Information

Title: Ainglean chuala sinn gu h-àrd
Composer: Anonymous (Traditional)

Number of voices: 1v   Voicing: Unison
Genre: SacredCarol

Language: Scottish Gaelic
Instruments: A cappella

First published:
Description: Scottish Gaelic words and music (sans harmony-you can add that as you wish) to "Angels We Have Heard on High". I believe this was originally a French Christmas Carol.

External websites:

Original text and translations

Lowland_Scots.png Scottish Gaelic text

1. Aing lean chuala sinn gu h-àrd.
Seinn cho milis feadh an àit'.
Na beanntannan cosheirm an cùil.
‘S Mac tall a freag airt bòidh each ciùin:
Seinn moladh agus glòir do Dhia.
An Dàrna Pearsa naomh den Trian.

2. Chìobairean, carson ur duan?
Carson a tha e àlainn buan
Innsibh dhuinn ur naidheachdghaoil
Dhùisg sibh suas gu ceòl cho naomh.
Seinn moladh agus glòir do Dhia.
An Dàrna Pearsa naomh den Trian.

3. Thig gu Bethlehem, thig is chì.
Chì thu 'n Tighearna Dia do Rìgh
Lùb do ghlùin 's thoir adhradh dhà
Crìosda rugadh dhuinn na phàisd'.
Seinn moladh agus glòir do Dhia.
An Dàrna Pearsa naomh den Trian.