6 Religious songs (Jef Tinel)

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
File details.gif File details
Question.gif Help
  • (Posted 2006-07-31)  CPDL #12161:  IMSLP.png
Editor: Andre van Ryckeghem (submitted 2006-07-31).   Score information: Letter, 7 pages, 161 kB   Copyright: Personal
Edition notes: Non-commercial copying welcome

General Information

Title: 6 religious songs

Composer: Jef Tinel
Lyricist: Guido Gezelle

Number of voices: 4vv   Voicing: SATB
Genre: SacredPartsong

Language: Dutch
Instruments: a cappella

First published: 1921
Description: Consists of six short songs.

Songs in this work

1. Jesu, wijs en wondermachtig
2. O Jesu vol genaden
3. Ik wil mij gans U geven nu
4. O Moedermaagd
5. O Maria onbevlekte
6. Alle dagen

External websites:

Original text and translations

Dutch.png Dutch text

1. Jesu, wijs en wondermachtig
Jesu, wijs en wondermachtig,
wees mij, arme knecht, indachtig,
leer mij spreken uwen naam;
Jesu, maak, ofschoon onweerdig,
t’uwer lof mijn tonge veerdig,
t’uwer eer mijn lied bekwaam.

2. O Jesu vol genaden
O Jesu vol genaden,
wie zal mij nu beraden
hoe'k U bedanken moet?
'k En weet van veel gebeden
den zin niet of de reden,
ach, help mij, Jesu zoet.

Uw Vleesch, uw Bloed, uw Leven
hebt Gij aan mij gegeven,
U zelven God en mens,
en ik met ijdel handen en kan,
tot mijnen schanden,
niet geven wat ik wens.

Mijne armoe wilt verrijzen,
o Jesu, en niet kijken
als naar Uw eigen goed.
U geve ik U al beven,
wat kan ik beter geven
als U, o Jesu zoet.

Uw Herte zij, en 't mijne,
in blijdschap en in pijne,
voor altijd één, voortaan.
En mochte ik, zo gebonden,
en vrij, met U, van zonden
de weg des hemels gaan.

 

3. Ik wil mij gans U geven nu
Ik wil mij gans U geven nu,
o liefste Jesu zoet,
den loop van al mijn leven U,
mijn hert en mijn gemoed.
Aanveerd dat hert en 't Uwe zij,
o Jesu ook gegeven mij.
Verwisseling van liefde doet,
mét mij, o Jesu zoet.

'k Bemin U uit der maten zeer,
o liefste Jesu, zoet.
Gij zegt dat ik U volgen, Heer,
en U beminnen moet.
Ik vraag U dan, o jesu kind,
die kinderherten meest bemint,
dat Gij mij 't allerhoogste goed
in U beminnen doet.

Van herten zijn wij één voortaan,
o liefste Jesu, zoet.
Ik wil door alle smerten gaan,
door alle tegenspoed.
En sterven zal ik onversaagd,
zo Gij mij in Uw herte draagt
en nimmer meer daar uit en doet,
o Jesu, Jesu zoet.

4. O Moedermaagd
O Moedermaagd ,
die Jesus draagt,
die 't Herte ons biedt des Heeren.
om Jesus zoet
wees ons gegroet
en welkom, duizend keren.

Tot in de dood,
vol pijnen groot,
vol grondeloze smerte,
stondt gij getrouw.
o sterrevrouw,
bij Jesus' brekend Herte.

Ach help en doet
ons krank gemoed,
om 's levens wee'n te dragen,
door U geleid,
kloekmoedigheid,
aan 't Heilig Herte vragen.

Dan, kwam er nood,
kwam helle en dood
tot in ons hert gekropen,
nog zullen wij,
van vrezen vrij,
in di twee herten hopen.

 

5. O Maria onbevlekte
O Maria, onbevlekte,
waaruit God het zaad ontwekte
dat de boom des leyens wierd,
die men in Gods kerke viert.

O Maria, kind des Heren,
doe ons kinders neerstig leren,
doe ze weten 't gene ons al
zalig maken kan en zal.

O Maria, die vol zegen,
hebt het heilig Kind gedragen,
help ons worden wijs en zoet
zo ons herte wezen moet.

6. Alle dagen
Alle dagen
met behagen,
komt en eert de Moedermaagd.
Vroeg of late
vindt gij bate
in al 't geen dat gij heur vraagt.

Uwe zinnen
voor 't beginnen
van uw kinderjaren af
leert ze richten
naar de plichten
naar het voorbeeld dat ze u gaf.

In de tempel
door 't exempel
van Maria meegeleid.
Voegt uw schreden
naar de zeden
van heur diepe ootmoedigheid.

Zijt verstandig,
zijt volstandig,
volg Maria's stappen blij.
En na 't levan
zal ze u gevan
ene plaats aan hare zij.