User:Billy Lwong/Trang chính:My translation

From ChoralWiki
< User:Billy Lwong
Revision as of 07:35, 17 July 2009 by Billy Lwong (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Trang chính

The translated Main Page text was moved to Main Page/vi

Pages in this project:


Ví dụ của Tiêu bản Cuộc đời

Cuộc đời
Sinh: 21 thàng 3/1685 Mất: 28 tháng 7/1750
Tiểu sử: Johann Sebastian Bach was a prolific German composer and organist ...Ví dụ của Tiêu bản Nhu liệu

Nhu liệu LilyPond
Hệ điều hành: GNU/Linux, Windows, FreeBSD, MacOS X
Giá cả / Giấy phép: Tự do, GPL (tải xuống ở đây)
Định dạng tự nhiên: LilyPond (.ly)
Các định dạng mà nhu liệu có thể đọc được: chỉ có định dạng LilyPond tự nhiên
Các định dạng mà nhu liệu có thể xuất ra: pdf, svg, ps, MIDIDịch phần trợ giúp

Trợ giúp

Bài đang dịch


Tìm kiếm chuyên sâu