User:Billy Lwong/Software

From ChoralWiki
< User:Billy Lwong
Revision as of 06:48, 12 November 2017 by Claude T (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search
Nhu liệu {{{1}}}
Hệ điều hành: {{{2}}}
Giá cả / Giấy phép: {{{3}}}
Định dạng tự nhiên: {{{4}}}
Các định dạng mà nhu liệu có thể đọc được: {{{5}}}
Các định dạng mà nhu liệu có thể xuất ra: {{{6}}}


Cách dùng tiêu bản

Để trình bày bảng chi tiết về một loại nhu liệu Hãy dùng đoạn mã dưới đây


{{User:Billy Lwong/Software
|1= LilyPond
|2= GNU/Linux, Windows, FreeBSD, MacOS X
|3= Tự do, GPL ([http://lilypond.org/web/install/ tải xuống ở đây])
|4= LilyPond (.ly)
|5= chỉ có định dạng LilyPond tự nhiên
|6= pdf, svg, ps, MIDI
}}

Kết quả

Nhu liệu LilyPond
Hệ điều hành: GNU/Linux, Windows, FreeBSD, MacOS X
Giá cả / Giấy phép: Tự do, GPL (tải xuống ở đây)
Định dạng tự nhiên: LilyPond (.ly)
Các định dạng mà nhu liệu có thể đọc được: chỉ có định dạng LilyPond tự nhiên
Các định dạng mà nhu liệu có thể xuất ra: pdf, svg, ps, MIDI