Loven so wilt mijn siel den Heer (Psalm 145) (Jacobus Clemens non Papa)

From ChoralWiki
Revision as of 18:47, 24 July 2021 by BarryJ (talk | contribs) (Text replacement - "\{\{Voicing\|(.*)\|(.*)\}\}\<br\> " to "{{Voicing|$1|$2}} ")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
Icon_pdf_globe.gif Pdf
Icon_snd_globe.gif Midi
File details.gif File details
Question.gif Help
  • (Posted 2005-12-30)  CPDL #10524:  Icon_pdf_globe.gif Icon_snd_globe.gif
Editor: Dick Wursten (submitted 2005-12-30).   Score information: A4, 1 page, 25 kB   Copyright: Personal
Edition notes: Diplomatic edition of three partbooks with text of first stanza. Source: Tielman Susato (1557): Souter Liedekens .IIII. Het sevenste musyck boexken mit dry partien, waer inne begrepen syn . xxix. psalmen van David […] Gecomponeert by Iacobus Clement non Papa […] Anno. M.CCCCC.LVII

General Information

Title: Psalm 145/146 - Souterliedeken
Composer: Jacobus Clemens non Papa

Number of voices: 3vv   Voicing: STB
Genre: SacredChorale

Language: Dutch
Instruments: A cappella

First published: 1540 in Souterliedekens, no. 117
    2nd published: 1557
Description: This is psalm 145/146 in (old-)Dutch on a worldly tune, all off which Clemens non Papa supplied with a three-part musical harmonisation. The melody of this one lies in the tenor voice.

External websites:

Original text and translations

Dutch.png Dutch text

1.
Loven so wilt mijn siel den Heer,
loven wilt Hem, en dancbaer zijn
Ick sal hem van goeder herten seer
singhen, en loven met bliden schijn.
Tallen termijn, hem dancken sijn
Den Heere der heeren, vol alder eeren
Mijnder sielen medecijn.

2.
Hopen, betrouwen en wilt doch niet
op princen, en menschen kindren quaet
daer men gheen salicheyt in en siet
want sinen gheest ter aerden gaet
dan metter daet, haer ghedachten en raet
sal moeten versmoren en bliven verloren
want verganclijck is haren staet.

3.
Salich is hy, dyen Jacobs God
wesen een hulper wil altijt
syn hoep in den Heer (dat is het slot)
is in sinen God ghebenedijt.
Den hemel wijdt, daertrijck subijt
die zee, en rivieren, met al haer dieren,
hy gehmaect heeft sonder respijt.

4.
Eewich zijn waerheyt hi bewaert.
dyen men hier onghelijck aen doet
recht, ende bistant hy verclaert
ende can gheven spise soet.
dyen den honger ghemoet die Heere goet
die bedructe can vanden; en breken haer banden
die ooghen der blinden hy open doet.

5.
Recht soe can die Heere snel
al die ghevallen ligghen daer
ende beminnen den goeden wel
den vreemden bewaren, als een vaer;
den weduwen voerwaer den weezen te gaer
sal hi ontfanghen, met groot verlanghen
en breken der sondaers weghen swaer.

6.
Eewich soe sal regneren, hoort
God onse Heere, van grooter cracht.
eewich (al nae zijn heylich woort)
duern zijn rijck sal, ende macht,
tot allen gheslacht (Syon dit acht)
God sal triupherenaltijt regneren;
houden wilt dit in u ghedacht.