ChoralWiki:MainAnnouncement/vi

From ChoralWiki
< ChoralWiki:MainAnnouncement
Revision as of 16:47, 25 October 2009 by Carlos (talk | contribs) (new instructions in English)
Jump to navigation Jump to search

Text that will be displayed:

Cách sử dụng: Có ba thông báo cho các Trang chính được hỗ trợ. Add the translation according to the background color of the English text:

màu nền là màu "vỏ chanh": add the Vietnamese translation after the equal sign in |1=

màu nền là màu "xanh lợt": add the Vietnamese translation after the equal sign in |2=

màu nền là màu "hồng": add the Vietnamese translation after the equal sign in |3=