User:Billy Lwong/Vi Help

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search
Tất cả những gì về CPDL? Tôi có thể tìm kiếm bản nhạc và tải xuống?
1 CPDL là gì? Dò tìm một bản nhạc như thế nào?
2 CPDL thành lập từ bao giờ? Dò tìm theo tiêu đề của bản nhạc như thế nào?
3 Ai khởi dựng trang này? Tải bản nhạc xuống như thế nào?
4 Có thực sự là miễn phí? Nhu liệu nào cần thiết?
5 Có bao nhiêu bản nhạc ở đây? Tôi phải làm gì nếu không thể tìm thấy cái tôi đang tìm?
6 Tôi có thể in ra cho ca đoàn của mình? Điều gì xảy ra nếu có hơn một Nhạc sĩ trùng tên?
7 Tôi có thể làm gì nữa với phiên bản CPDL? Thỉnh cầu một bản dịch như thế nào?


Làm thế nào tôi có thể đóng góp?

Những câu hỏi trực tiếp

 1. Cách đăng bài nhạc như thế nào?
  English.png Tài liệu Anh ngữ hướng dẫn của bản nhạc
  Italian.png Guida alla pubblicazione degli spartiti
  Dutch.png Handleiding bij het publiceren van partituren
  French.png Guide pour publier des partitions
  German.png Anleitung zur Einsendung von Partituren
 2. Làm thế nào tôi có thể xác định một trang hoặc một tựa đề và các thông tin khác?
 3. Danh mục nhu liệu chép nhạc nằm ở đâu?
 4. Cách tự tạo một tập tin PDF?
 5. Tôi nên kèm vào phiên bản của mình những gì?
 6. Tại sao phiên bản của tôi không thêm vào được lúc này?
 7. Cách thêm bản văn và bản dịch như thế nào?
 8. Cách để thêm một trích đoạn LilyPond?
 9. Làm thế nào để tạo tập tin MIDI bằng nhu liệu Finale với đầy đủ khuông nhạc giống như trong nguyên bản?
 10. User:Billy Lwong/Trợ giúp: Cách sửa một lỗi tôi đã lỡ lưu?
 11. Những gì tôi có thể giúp đỡ người khác?
 12. Danh sách tiêu bản dùng trong CPDL được liệt kê ở đâu?
 13. User:Billy Lwong/Trợ giúp: Làm thế nào để bạn xác định quốc tịch của một Nhạc sĩ?
 14. User:Billy Lwong/Trợ giúp: Muốn xóa bỏ một trang thì phải làm thế nào?
 15. Cách đóng góp như thế nào?
 16. User:Billy Lwong/Trợ giúp: Nơi thảo luận với thành viên khác nằm ở đâu?

Các câu hỏi chuyên biệt

 1. Làm thế nào tôi có thể cập nhật các phiên bản của tôi đã đăng trước đây?
 2. Làm thế nào tôi có thể sát nhập nội dung ở hai trang khác nhau thành một trang?
 3. Tôi đăng bản nhạc trên trang web trước đây, nhưng bây giờ lại không tìm thấy. Điều gì đã xảy ra?

Bản quyền & Cách liên lạc

Bản quyền như thế nào? Làm thế nào để liên lạc?
1 Có phải tất cả các bản CPDL đều hợp pháp? Làm thế nào để tôi liên lạc với một ai đó?
2 Luật bản quyền áp dụng cho nội dung CPDL là gì?
3 Có phải mọi bản nhạc trong CPDL đều có cùng một bản quyền?
4 Khi nào bản nhạc được nhận tên miền công cộng?
5 User:Billy Lwong/Trợ giúp: Với phiên bản hiện đại, có thể có được tên miền bản quyền âm nhạc công cộng?