Solas na grèine (Traditional)

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
Icon_pdf.gif Pdf
Icon_snd.gif Midi
MusicXML.png MusicXML
Sibelius.png Sibelius
File details.gif File details
Question.gif Help
  • (Posted 2009-11-06)  CPDL #20361:        (Sibelius 5)
Editor: Aindrias Hiort (submitted 2009-10-18).   Score information: Letter, 1 page, 40 kB   Copyright: CPDL
Edition notes:

General Information

Title: Solas na grèine
Composer: Anonymous (Traditional)

Number of voices: 1v   Voicing: Unison
Genre: SacredUnknown

Language: Scottish Gaelic
Instruments: A cappella

First published:
Description: The original words to this song are attributed to Mary MacDonald entitled "Leanabh An Àigh." The tune might have been by her as well and is called Bun Easain (the name of a town). I am not sure who wrote the words to this version.

External websites:

Original text and translations

Lowland_Scots.png Scottish Gaelic text

1. Sol as na grèine
Madainn na glòrach,
Ceòl-raidh an t-slèibhe
Caith-ream don là;
Mola-maid ceòlraidh,
Molamaid bòidhchead,
Molamaid dòchas
Facal A ghràis.

2. Uis geachan mìne
Tuiteam bho Nèamh mar
Thuirling an driùchd
Thug toiseach air fàs;
Milis am mìnead,
Mais-each an dìthean
Dh'èirich gun strì
An làrach a shàil.

3. Sol as na grèine
Mad-ainn na glòrach,
Dheal-raich air Eden
Dealrachadh oirnn;
Mol-adh le èibhneas,
Moladh ag èirigh,
Cruthaidheachd Dhè
Air madainn gach lò.