Min Siel nu loffue herren (Psalm CIII) (Mogens Pedersøn)

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
File details.gif File details
Question.gif Help
  • (Posted 2000-11-21)  CPDL #01639:  IMSLP.png
Editor: Christian Mondrup (submitted 2000-11-21).   Score information: A4, 2 pages, 25 kB   Copyright: Personal
Edition notes: Scroll down to 9. Psalm CIII. Min Siel nu loffue herren.

General Information

Title: Min Siel nu loffue herren (Psalm CIII)
Composer: Mogens Pedersøn

Number of voices: 5vv   Voicing: SATTB
Genre: SacredAnthem

Language: Danish
Instruments: A cappella

First published: 1620 in Pratum spirituale, no. 9
Description: 

External websites:

Original text and translations

Danish.png Danish text

Min Siel nu loffue herren,
Huad i mig er, hans hellige Naffn,
Sin Godhed hand oss giffuer,
Ti skalt du altid tacke ham,
Din Synd har hand vdslettit,
Oc lægt dine store Saar:
Dit arme Liff husualit,
Tager dig vdi for suar,
Met veldig trøst beskermer,
Som en Ørn sine unger giør:
Herren hans Christne vel trøster,
Som trængis i verden her.

Sin loff har hand os giffuit,
Sit hellig ord oc sammelund,
Sin godhed oss indliffuit,
Hans naade see wi allen stund,
Sin vrede lader hand fare,
Lønner icke som vi haffue tient,
Sin miskund ingen vil spare,
Til de ydmyg har hand sig vend,
Hans godhed er offuer alle,
Som gierne frycte hannem,
Vor synd lader hand bortfalde,
Oc aldrig vil tencke den.

Som sig en Fader forbarmer,
Offuver sine vnge børn oc smaa,
Saa giør oc Herren oss arme,
Naar wi hannem frycte saa.
Hand ved vor skabning er ringe,
Slet Støff oc muld foruist,
Ret som gres vdi enge,
Oc en urt som blomstrit har mist,
Naar værit hart paafalder,
Da findis det icke meer:
Saa gaar det med vor alder,
Vort endelig er oss nær.

Herrens miskundh allene,
Bliffuer nu oc euindelig,
Alt hos sin brud den rene,
Som hannem frycter hiertelig,
Oc holder hans bud oc villie,
Hand boer i Himmelen vist,
Hans engle hannem tiene,
Oc prise met høyer røst,
Den store Herre til ære,
Oc siunge hans hellig ord,
Min Siel hans Loff skal lære,
Nu offuer den gantske Jord.

Original text and translations may be found at Psalm 103.