Goigs de nostra Dona (Joan Brudieu)

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
Icon_pdf.gif Pdf
Icon_snd.gif Midi
MusicXML.png MusicXML
Finale.png Finale
File details.gif File details
Question.gif Help
  • (Posted 2013-07-10)  CPDL #29605:        (Finale 2004)
Editor: Willem Verkaik (submitted 2013-07-09).   Score information: A4, 17 pages, 329 kB   Copyright: CPDL
Edition notes: Accidentals have been edited according to musica ficta tradition. Particularly the b natural in measures 14 etc. is chosen to allow a melodic and harmonic cadence.

General Information

Title: Goigs de nostra Dona
Composer: Joan Brudieu

Number of voices: 6vv   Voicing: SSATTB
Genre: SacredMotet

Language: Catalan
Instruments: A cappella

First published:
Description: 

External websites:

Original text and translations

Catalan.png Catalan text

En lo mon pus sou dotada dels set goigs, Mare de Deu,
d'altres set sou heretada en los cels, com merexeu.

Lo primer es, Verge pura, en lo grau que possehiu;
mes que tota creatura vos tal gloria sentiu.
Apres Deu la mes honrada del restant sou y sereu
de nosaltres advocada en los cels, com merexeu.

Lo segon, Verge benigna, vos ensemps ab vostre Fill
un voler als dos consigna l'u de l'altre sou espill.
Sou vos tan glorificada que sempre sou y sereu,
digna reyna coro nada en los cels, com merexeu.

Lo tercer es, Verge sancta, que'n la cort celestial,
claredat preneu vos tanta qu'apres Deu no's mostra tal;
de la qual illuminada, mes que'l jorn del sol no pren,
sou de tots los sancts amada en los cels, com merexeu.

Lo quart es que'us obeexen sancts y sanctes fent honor,
com aquella que'us conexen, ser mare del Salvador,
y regina premiada, cap y peus del regne seu,
y deessa coronada en los cels, com merexeu.

Lo quint es que'us remunera lo Senyor vostres turments,
ab grat vostre sens espera, d'aquells dons tots temps plasents.
May se pert en vos soldada, qui'us serveix be'l satisfeu,
per ser tant regraciada en los cels, com merexeu.

Lo sisè es que vestida sou decors glorificat,
y estau vos molt unida ab la sancta Trinitat.
Als seraphins exalçada impetrau lo que voleu,
no'us es cosa denegrada en los cels, com merexeu.

Lo setè es que sou certa que tals goigs may finaran
ni'n sereu ia mes deserta ans per tots temps duraran
Donchs pregau per nos amada, y feunos amichs ab Deu,
pus que sou tan venerada en los cels com merexeu.

En lo mon pus sou dotada dels set goigs, Mare de Deu,
d'altres set sou heretada en los cels com merexeu.