Cumha Cheap Breatainn (Traditional)

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
Icon_pdf.gif Pdf
Icon_snd.gif Midi
MusicXML.png MusicXML
Sibelius.png Sibelius
File details.gif File details
Question.gif Help
  • (Posted 2009-09-12)  CPDL #20151:        (Sibelius 5)
Editor: Aindrias Hiort (submitted 2009-09-11).   Score information: Letter, 5 pages, 74 kB   Copyright: CPDL
Edition notes: Arranged by Aindrias Hiort. Composed in the 19th cent. by Allan "The Ridge" MacDonald; harmony was by Ian Hayes.

General Information

Title: Cumha Cheap Breatainn
Composer: Anonymous (Traditional)

Number of voices: 4vv   Voicing: SATB
Genre: SecularFolksong

Language: Scottish Gaelic
Instruments: A cappella

First published:
Description: 

External websites:

Original text and translations

Lowland_Scots.png Scottish Gaelic text

Verses:
1. Chì mi bhuam, fada bhuam,
Chì mi bhuam ri muir làin;
Chì mi Ceap Breatuinn mo luaidh
Fada bhuam thar an t-sàil.

2. Chì mi Creiginnis nan craobh,
Le cuid aonaichean àrd;
'S an Rugh' Fada tha ri taobh
Gheibhte maoin ann 'us bàrr.

3. Chì mi Siudaig nam fear cruaidh,
Chì mi Bruaich nam fear àrd,
Bha Clann Sheumais ann ri uair
Laoich a bhuanaicheadh blàr.

4. Chì mi Sestico nan tùr,
'S am bheil bùthan 'us sràid;
Chì mi Mabù air a' chùl
B' i sid dùthaich mo ghràidh.

5. Chì mi cladach Meinn a' Ghuail,
'S am bidh buar agus gràn;
'S Rugh' an t-Seallaidh fad mu thuath,
Creagach, fuar agus àrd.